WEB SİTE AYDINLATMA METNİ

ÖZPET AMBALAJ SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

WEB SAYFASI ZİYARETÇİLERİ İÇİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Web sayfasına kişisel verilerinizi ilettiğinizde ve “onay” karesini tıkladığınızda, bunların işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak Veri Sorumlusu tarafından işlenmesine ve üçüncü kişilere aktarılmasına açık rızanızın bulunduğu kabul edilecektir. Bununla ilgili Veri Sorumlusu tarafından yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında uyulacak hususlar aşağıda yer almaktadır:

Sayın İlgili;

ÖZPET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ÖZPET AMBALAJ”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınız ile Veri Sorumlusu’nun sorumlulukları için yerine getirilmesi gereken aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, aşağıdaki konularda açık rızanızın alınması için bilgilendirmede bulunmaktayız:

ÖZPET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

info@ozpet.com.tr

+90 (272) 221 17 68

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel Verileriniz; başvuru konusu ile ilgili reklam, tanıtım, pazarlama, ticaret ve satışlardan yararlanmanız, iletişim bilgilerinizin güncellenmesi, ürün satışı ve sonrasına ilişkin sorumluluklarımızın ifası için, veri kayıt sistemine otomatik ve/veya otomatik olmayan yolla işlenmesi, onarım işleri ve tüm bunların muhasebeleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari mali, hukuki ve sosyal ve iş hedeflerimizin tespiti ve uygulanması amacı ile, gerekli olan süre kadar ve muhafaza edilmesi şartıyla işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ KATEGORİSİ

VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel Verilerin Aktarılacağı Gerçek ve Tüzel Kişi Kategorisi

 • Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Şirket’ in; İnsan Kaynakları, Kalite, Mali İşler (muhasebe), Genel Müdürlük, Pazarlama, İç Satın Alma, Araştırma ve Geliştirme, Bilgi İşlem Birimleri, İşletmelerde yönetim ve/veya temsil yetkisine sahip çalışanları.

 • İş birliği içinde olunan kurumlar ve kuruluşlar ile çalışanları, üçüncü kişiler, satıcılar ve alıcılar, kamu kurum ve kuruluşları, denetim ve gözetim kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri.

 • Şirket Pay Sahipleri

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla, yurt içinde aktarılmasına açık rızanızın olduğunu kabul etmektesiniz:

 • Aleniyet Kazandırma,

 • Bir Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Finans Ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi,

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Ve Operasyonların Sürdürülmesi,

 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi;

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

 • Sözleşmenin İfası,

 • Şirket Faaliyetlerinin Ve Prosedürlerinin Yürütülebilmesi,

 • Şirketin Ticari, Hukuki Amaçları Bağlamında Ve Veri Sorumlusu Olarak Meşru Menfaatleri,

 • Veri Sorumlusunun Hukuki Sorumluluğu,

 • Yetkili Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Kişisel veriler, veri işleme amaçları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Ziyaretçi’nin açık rızası yok ise aşağıdaki hallerin varlığı durumunda kişisel veriler üçüncü kişilere aktarabilir:

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 • Kişisel veriler, Ziyaretçi tarafından alenileştirilmiş ise,

 • Müşteri’nin, Çalışan’ın veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve ilgili kişi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

 • Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

 • Ziyaretçinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel veri toplama yöntemi olarak;

 • Tamamen otomatik yolla

 • Kısmen otomatik yolla

 • Otomatik olmayan yolla

Veri toplamaktadır.

Kişisel Veri Toplanmasının Hukuki Sebepleri

 • Açık Rızanın Alınması

 • Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması

 • İlgili Kişinin Alenileştirmesi

 • Kanunlarda Öngörülmesi

 • Sözleşme İmzalanması

 • ÖZPET AMBALAJ’ in Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi

 • Veri Sorumlusu Olarak Kurumun Meşru Menfaati

 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Ziyaretçi, ÖZPET AMBALAJ tarafından işlenen Kişisel Verileri hakkında aşağıdaki haklara sahiptir:

 • İşbu Beyan m. 6.e ve m. 6.f bölümleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 • İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

 • Kişisel Verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

 • Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 • Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 • Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 • KVKK m. 7 çerçevesinde Kişisel Verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme.